BIMware REXnet Wysoki kontrast

Regulamin

Regulamin

Regulamin obowiązuje od dnia 17.10.2012.


§1
Regulamin dotyczy serwisu internetowyego www.bimwareplatform.com zwanego dalej PORTALEM, będącego własnością firmy Robobat Polska Sp. z o.o.

§2
Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
 
 1. PORTAL – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.bimwareplatform.com. Portal działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. ZARZĄDZAJĄCY – firma Robobat Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 47A, KRS 0000035623 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 677-002-43-53, Kapitał zakładowy 554 500 zł.
 3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Portalu.
 4. REGULAMIN – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Portalu, obowiązujący wszystkich Użytkowników.
 5. DANE - pliki, teksty i inne treści które Użytkownik jest w stanie umieścić na Portalu
 6. KONTO - konto zakłożone w trakcie rejestracji Użytkownika przy pomocy Portalu
 

§3
Portal jest przeznaczony zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§4
Za pośrednictwem Portalu świadczone są płatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z analizą i optymalizacją energetyczną budynków (www.bimwareprogreem.com),  obliczeniami elementów konstrukcyjnych i serwisem przechowywania i udostępniania danych (www.bimwareplatform.com), oraz promocją firmy (www.bimware.com).

§5
Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie, ponosząc pełną odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z oferowanych usług.

§6
Rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie umieszczonego na Portalu formularza rejestracyjnego. Każde zalogowanie się na stronę Portalu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
 
§7
Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o ofertach, promocjach i nowościach zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. nr144 poz.1204). Zarządzający zastrzega sobie prawo do przesyłania na konta Użytkowników treści informacyjnych i reklamowych pochodzących jedynie od Zarządzającego.
Odmowę zgodny na przesyłanie treści informacyjnych i reklamowych dokonuje się poprzez zgłoszenie do administratora systemu (e-mail: support@bimware.com) prośby o usunięcie wpisu rejestracyjnego Użytkownika w Portalu .
 
§8
Udostępnianie swoich danych do logowania w serwisie przez Użytkownika osobom trzecim jest niedozwolone. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane udostępnione osobom trzecim oraz za skutki działań tych osób.
 
§9
Żadnym podmiotom lub osobom nie udziela się pełnomocnictw lub praw do reprezentowania. Wszelkie próby powoływania się przez osoby trzecie na współpracę z Portalem są naruszeniem prawa i powinny zostać niezwłocznie zgłoszone.
 
§10
Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz korzystania z Portalu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników.
 
§11
Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług innych producentów i dostawców. Wszystkie materiały udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.
 
§12
Zarządzający zastrzega, że stosowany w Portalu: układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały wideo nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność Zarządzającego i są prawnie chronione.

 
§13
Portal nie udziela gwarancji, że korzystanie z oferowanych usług będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw oraz co do tego, że rezultat obliczeń sprosta w każdym przypadku oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 
§14
Zarządzający w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki i straty wynikające z decyzji lub działań podejmowanych w oparciu o informacje wynikające z użycia Portalu.
 
§15
Dane Użytkownika zamieszczane i wykorzystywane w Portalu przechowywane są na serwerach firmy Microsoft w ramach usługi Microsoft Azure oraz Domeny.pl na wyłączne potrzeby prowadzonych obliczeń i nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane podlegają ochronie opisanej na stronie Portalu w dziale: Polityka Prywatności.
 
§16
Umieszczając Dane na swoim koncie lub na koncie innego Użytkownika, Użytkownik ponosi wszelką i nieograniczoną odpowiedzialność jaką przewiduje prawo i niniejszy Regulamin, związaną z ewentualnym naruszeniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem danego pliku. 
 
§17
Użytkownikowi zabrania się:
 1. rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu Danych, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
 2. umieszczania Danych (plików, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu
 3. umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym,
 4. umieszczania treści propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie,
 5. umieszczania treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych,
 6. zakładania kont i umieszczania danych o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje,
 7. obciążania serwera obsługującego Portal poprzez nadmierne generowanie ruchu na koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia konta,
 8. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł
 
§18
W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Zarządzający zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany parametrów konta Użytkownika na Portalu,  
 2. okresowego wyłączania Portalu bez uprzedniego powiadomienia,
 3. natychmiastowego usunięcia części lub wszystkich Danych udostępnianych przez Użytkownika, a także całego konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
 4. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Portalu
 
§19
 
Zarządzający zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika i usunięcia części lub wszystkich Danych po okresie 6 miesięcy od ostatniego logowania, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika przy pomocy wiadomości e-mail wysłanej na adres podany na koncie Użytkownika. 
 
§20
 
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
§21
Zarządzający zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty internetowej.
 

 

Informacje o zastrzeżeniach prawnych

ZNAKI HANDLOWE
BIMware i wszystkie produkty i usługi BIMware wymienione na Portalu są znakami handlowymi Robobat Polska Sp z oo. Wszystkie inne firmy, nazwy produktów i usług wymienione w niniejszych witrynach internetowych są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.
Nie jest dozwolone wykorzystywanie tych znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody Robobat Polska lub innego właściciela takiego znaku.

 

KORZYSTANIE Z SERWISU
Robobat Polska niniejszym upoważnia Państwa do przeglądania, kopiowania i drukowania materiałów publikowanych na Portalu przez Robobat Polska, pod warunkiem, że: (a) są wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych (b) nie są modyfikowane lub w jakikolwiek sposób zmieniane, oraz (c ) pozostawione sa informacje o prawach autorskich i innych prawach własności, w takiej samej formie jak w oryginale. Wszystkie treści na tej stronie są chronione prawem autorskim. Z wyjątkiem sytuacji tu dozwolonych, żadna część informacji na Portalu nie może być powielana w jakiejkolwiek formie, lub w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Robobat Polska. Użytkownicy nie mogą modyfikować, rozprowadzać, publikować, przesyłać lub tworzyć dzieł pochodnych z dowolnego materiału znajdującego się na tych stronach w celach publicznych lub komercyjnych.


WYKORZYSTYWANIE OPROGRAMOWANIA
Oprogramowanie dostępne do pobrania lub dostępne do użycia na Portalu jest chroniony prawem autorskim Robobat Polska sp. z o.o. i jej dostawców.  Jakiekolwiek korzystanie z tego oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej.

 

ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI
Chociaż Robobat Polska starała się przedstawić dokładne informacje na Portalu, informacje na portalu mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Zawartość wszelkich dokumentów na Portalu są uważane za aktualne i dokładne zgodnie z datą jego publikacji. Robobat Polska nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych informacji. Robobat Polska może zmienić programy lub produkty w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Informacje o produktach lub usługach innych firm są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są reklamą ani rekomendacją.
Wszystkie informacje, oprogramowanie, produkty i usługi świadczone na Portalu sa dostarczone "tak jak jest" ze wszystkimi wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. Robobat Polska i jej dostawcy nie udzielają i nie przenoszą jakichkolwiek praw do jakichkolwiek gwarancji, wliczając w to dorozumiane gwarancje dobrego stanu, nieprzerwanego działania, gwarancje zadawalającej jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności praw osób trzecich i gwarancji wynikających z prowadzenia działalności, prawa zwyczajowego lub praktyk handlowych
 

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Portal może zawierać linki do stron internetowych kontrolowanych przez inne podmioty prawne i osoby trzecie. Robobat Polska udostępnia te łącza jedynie dla wygody. Dostęp do innych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko i Robobat Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie tych witryn i znajdujących się tam treści.

 

PRAWO I SĄDOWNICTWO
Strona internetowa jest kontrolowana przez Robobat Polska. Wszystkie kwestie związane z uzyskaniem dostępu do lub korzystania z tej witryny internetowej podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie działania prawne lub postępowania w odniesieniu do dostępu lub korzystania z tej witryny powinny być wniesione w sądzie w Krakowie. Nie możesz przejść, pobierać, wykorzystywać informacji, oprogramowania, produktów i usług zawartych na stronach kontrolowanych przez Robobat Polska, z naruszeniem polskich przepisów eksportowych lub rozporządzeń, lub z naruszeniem przepisów prawa lub przepisów lokalnych.